Verplichte APK motorfietsen

APK Motorfietsen
Het Europese Parlement heeft eergisteren een resolutie aangenomen waarin het aan de Europese Commissie vraagt een pakket aan maatregelen rondom vervoersmiddelen uit te voeren.

Dit betekent dat er nu nog maar één politieke laag zit tussen de daadwerkelijke invoering van een verplichte APK voor motorfietsen in heel Europa. Overigens wordt er feitelijk niet opgeroepen tot het invoeren van een periodieke technische keuring voor motoren, maar om het opheffen van de uitzonderingspositie die motorfietsen tot nu toe hebben van een verplichte, periodieke technische keuring. 

Daarnaast moet er meer gecontroleerd worden op de technische staat van motorfietsen en driewielers, zoals dat vanuit Europese afspraken ook al gebeurt op de meeste andere categoriën (motor)voertuigen. Ook hier gaat het in feite dus niet over het invoeren van extra regels, maar om het opheffen van een uitzonderingspositie. Andere onderdelen van het wetsvoorstel behelzen onder andere meer mogelijkheden en sancties tegen fraude met de kilometerstanden, een vast 'tolerantieniveau' voor verlopen keuringen, keuringen voor bezorgscooters en -motoren na vastgelegde kilometerstanden, reëlere emissietesten en een centraal register waarin de daadwerkelijke staat van voertuigen wordt bijgehouden plus de Europese uitwisseling van de inhoud daarvan.  

Met het indienen van deze resolutie wordt de Europese Commissie aan het werk gezet, die nu moet gaan onderzoeken

hoe de aangepaste wetgeving eruit moet gaan zien, waarvoor vanuit diverse landen en lobby's input zal komen. Als de EC daarna met een voorstel komt om de wetgeving daadwerkelijk aan te passen, zal daarover weer in het Europees Parlement gestemd worden, met mogelijheden voor aanpassingen. Dit betekent dat een verplichte Europese APK voor motorfietsen er nog niet zomaar is, maar wel dat deze eergisteren een flinke stap dichterbij is gekomen. 

NIEUWE REGELS VOOR RDW?

Nog een opvallend punt is er voor keuringsinstanties, zoals in Nederland het RDW dat is; het Europese Parlement "herhaalt dat er maatregelen moeten worden genomen om te garanderen dat controleurs en controle-instanties onafhankelijk zijn van voertuighandelaren en aanbieders van onderhouds- en reparatiediensten teneinde financiële belangenconflicten te voorkomen". Zo is het RDW niet alleen de instantie die de veiligheid van voertuigen door fabrikanten op de Nederlandse wegen regelt, maar ook een commerciële aanbieder van tests en homologaties door dezelfde fabrikanten van deze (motor)voertuigen en onderdelen daarvan, waardoor economische afhankelijkheid van deze fabrikanten kan ontstaan. 

Hieronder de betreffende alinea's 10 en 11 uit de officiële tekst van de resolutie:

RESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN 27 APRIL 2021 OVER HET UITVOERINGSVERSLAG OVER DE VERKEERSVEILIGHEIDSASPECTEN VAN HET PAKKET INZAKE TECHNISCHE CONTROLES (2019/2205(INI))

10. merkt op dat motorrijders als kwetsbare weggebruikers worden beschouwd en dat het aantal verkeersdoden onder motorrijders in vergelijking met alle andere voertuiggebruikers in de EU het traagst daalt; merkt op dat met name het opvoeren en tunen van bromfietsen het risico op ongevallen voor jongeren en jonge volwassenen vergroot; verzoekt de Commissie daarom te overwegen de verplichting om controles langs de weg uit te voeren uit te breiden tot twee- en driewielige voertuigen, met inbegrip van de jaarlijkse minimumcontroledoelstelling van 5 %, aangezien deze voertuigen momenteel volledig buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2014/47/EU vallen;

11. verzoekt de Commissie te overwegen voor twee- en driewielige voertuigen niet langer een uitzondering te maken op de verplichting tot periodieke technische controles, zoals momenteel mogelijk is uit hoofde van Richtlijn 2014/45/EU; verzoekt de Commissie in haar komende evaluatie te onderzoeken of het mogelijk is in de verplichte periodieke technische controleregeling ook categorieën twee- en driewielige voertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 125 cm³ en lichte aanhangwagens op te nemen, uitgaande van de relevante gegevens over verkeersongevallen en kosten-batenfactoren zoals de nabijheid van keuringscentra in afgelegen gebieden, administratieve lasten en financiële kosten voor EU-burgers; verzoekt de Commissie haar beoordeling te baseren op een vergelijking van de resultaten van landen waar periodieke technische controles reeds van kracht zijn voor alle voertuigen in deze categorieën en landen die dergelijke keuringen niet uitvoeren, en de gevolgen voor de verkeersveiligheid; dringt aan op de invoering van een extra controleschema, op basis van het aantal afgelegde kilometers, voor motorfietsen die worden gebruikt voor koeriers- of maaltijdbezorgdiensten of ander commercieel vervoer van goederen of personen;